{{ showmenu }}

Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van dit platform mag niet (digitaal) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Hout.

Centrum Hout heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Als Centrum Hout abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt je verzocht ons daarover per brief of e-mail te informeren onder vermelding van het betrokken artikel of beeld zodat we deze fout kunnen corrigeren.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Hout materiaal dat zich op deze website bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.