{{ showmenu }}

Helmer Weterings - Centrum Hout

 • Week van de circulaire economie
 • circulariteit
 • bouwversneller
 • klimaat
 • duurzaamheid
 • kansen voor hout
 • bouwen met hout

Statement – beknopt
De houtsector heeft de ambitie om milieu-impact te minimaliseren en zoveel mogelijk CO2 in bos en de gebouwde omgeving vast te leggen. Dit door in te zetten op het gebruik én op het hergebruik van hout en houtproducten. Binnen een circulaire economie zijn hernieuwbare biobased materialen cruciaal. Hout is van nature een biobased en een circulair materiaal, hiernaast kan het óók nog eens worden hergebruikt. Van belang is dat het hout uit een duurzaam beheerd bos komt. Naast de gunstige milieu- en gezondheidsvoordelen van de grondstof wordt tegelijkertijd door duurzame bosbouw een bijdrage geleverd aan instandhouding van vitale bossen wereldwijd. Dit maakt de toepassing van de hernieuwbare biobased grondstof hout een belangrijk middel in de realisatie van een gezonde leefomgeving binnen een klimaatneutrale circulaire economie.

Statement – uitgebreid
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt in haar rapport Op weg naar een robuuste monitoring van de circulaire economie dat de beschikbare grondstoffen uit sloop voor ca. 1/3 kunnen voldoen aan de (bouw)vraag. Als hernieuwbare grondstof speelt nieuw (primair) hout in deze opgave een belangrijke rol wanneer er geen her te gebruiken materialen voorhanden zijn. Naast de verwachte toename in de vraag naar hout wordt de beschikbaarheid van hout op de lange termijn beïnvloed door klimaatverandering en door ontbossing aangejaagd door factoren als mijnbouw, voedselproductie, palmolie- en sojaplantages en illegale houtkap.

De biologische cyclus van aangroei en afbraak zorgt ervoor dat hout van nature circulair is. De houtsector onderkent de kansen en de verantwoordelijkheid die zij met haar grondstof en producten heeft in de transitie naar een circulaire economie. Het gebruik van primair hout uit duurzaam beheerde bossen is een belangrijk middel voor het in stand houden van vitale bossen als grondstoffenbron, het behoud van essentiële maatschappelijke waarden als o.a. biodiversiteit, genenbron en waterbuffer. Als bron van hout is het verantwoord omgaan met bos hiervoor van groot belang. Onder voorwaarde van duurzaam bosbeheer is hout een onuitputtelijke grondstof. Als garantie voor duurzaam bosbeheer hanteert de houtsector al meer dan 25 jaar een wereldwijd erkend en door onafhankelijke organisaties getoetst controlesysteem met certificering dat is goedgekeurd door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC). Door de toegevoegde waarde van het bos neemt het risico op ontbossing, met als doel omzetting tot een plantage, voedselproductie of mijnbouw, aanzienlijk af.

Hout en houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerd bos hebben een bewezen minimale milieu-impact en dragen, ook bij het gebruik van primair hout, positief bij aan een gezonde leefomgeving en de realisatie van een circulaire economie. De goede bewerkbaarheid en het lichte gewicht helpen het aantal transportbewegingen, de bouwtijd en de milieu-impact te verlagen. Door naast toepassingen van primair duurzaam geproduceerd hout ook houten elementen en houtproducten her te gebruiken worden deze effecten nog verder versterkt. Producten dienen zo ontworpen te worden dat deze onderhoudbaar, losmaakbaar en/of herbruikbaar zijn. Door zoveel mogelijk hout zo nuttig mogelijk (opnieuw) toe te passen blijft functionele en economische waarde behouden en kan CO2 (biogene koolstof) optimaal worden vastgelegd in de gebouwde omgeving.

 • terug
  naar
  overzicht