{{ showmenu }}

- Probos

  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

Volgens de Coalitie Bos & Hout moet bouwen met hout norm worden

Donderdag 23 januari 2020 vond in Zevenhuizen de jaarlijkse conferentie van de Coalitie Bos & Hout plaats. Vertegenwoordigers van de bos- en houtsector gingen in dialoog met beleidsmakers van provincies, gemeenten en waterschappen over de manier waarop de opgave voor bomen, bos en hout uit het Klimaatakkoord kan worden ingevuld.

Er zijn zeker nog dilemma’s, maar de uitkomsten waren duidelijk:

– Meer bos en kan en moet. Bosaanleg is de enige klimaatmaatregel die uitsluitend positieve neveneffecten heeft.
– Ook in bestaande bossen kan het beheer klimaatslimmer, waardoor extra CO2 wordt vastgelegd en de overige functies van het bos er geen nadeel – en vaak zelfs voordeel – van hebben.
– Bouwen met hout moet van uitzondering norm worden. Niet alleen ligt in hout een hoeveelheid koolstof opgeslagen, die daardoor lang uit de atmosfeer blijft, maar hout vervangt ook de andere CO2-negatieve bouwmaterialen, zoals metaal en beton.

Donné Slangen, directeur Natuur bij het ministerie van LNV, wees op het belang om de acties uit het klimaatakkoord vlot op te pakken en de kansen die dit biedt. Te beginnen met klimaatslimmer beheer van het bestaande bos, maar ook door uitbreiding van het areaal bos en bomen met 10% tot 2030. Hij benadrukte de gunstige meekoppeleffecten van meer bomen voor o.a. biodiversiteit, recreatie, water, fijnstof en hittestress.

Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, gaf zijn visie op multifunctioneel ruimtegebruik met bos en bomen. Grootschalige bosaanleg ligt volgens hem in ons volle land niet voor de hand, maar met landschapselementen, lijnbeplanting en en recreatiebossen rondom steden gaat die 10% uitbreiding bijdragen aan de leefbaarheid van steden en het weer aankleden van ons cultuurlandschap.

Tijdens de conferentie werd ook de eerste versie van de Factsheets Klimaatslim bos- en natuurbeheer uitgereikt. Hierin worden de maatregelen beschreven waarmee CO2 kan worden vastgelegd met bomen, bos en hout: wat is de actie en wat levert het op? Deze factsheets zijn een resultaat van de pilotprojecten in het kader van de Klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout. In 2018 en 2019 heeft een consortium van 38 partners in opdracht van het ministerie van LNV en onder leiding van Wageningen Environmental Research met praktijkproeven kennis en ervaring opgedaan. Deze inzichten zijn vastgelegd in de gereedschapskist Klimaatslim bos- en natuurbeheer. In 2020 krijgen deze pilots een vervolg.

In vier parallelle workshops is door de deelnemers nagedacht over een aantal openstaande dilemma’s en zijn acties gedefinieerd. Deze acties zijn aangeboden aan de provincies, die de lead nemen in de verdere uitwerking van de landelijke ambities uit het Klimaatakkoord. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Overijssel, voorzitter van de Werkgroep Bomen, Bos & Natuur èn lid van de Interprovinciale Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland, gaf aan dat de provincies de regierol waar mogelijk op zich nemen, maar de hulp vanuit de sector en van andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, hard nodig zullen hebben. Vertegenwoordigers van Vereniging Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen gaven aan hieraan een bijdrage te willen leveren.